අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය සැලැස්ම සකස් කිරීම ගැන ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් සමස්ත මූල්‍ය පාලනය සිදු කිරීමේ වගකීම ගිණුම් අංශය සතුව පවතී.

පුවත් සහ සිදුවීම්