கணக்கு பிரிவானது அமைச்சின் நிதி, திட்டமிடலை வகுத்தமைத்து அமுல்படுத்துவதனூடாக  முழுதுமளாவிய நிதி கட்டுப்பாட்டுக்கு பொறுப்பாகவுள்ளது.

செய்தி நிகழ்வுகள்