ජාතික විශ්වවිද්‍යාල 17 ක්, පශ්චාත් උපාධි ආයතන 07 ක්, අනුබද්ධිත ආයතන 09 ක් සහ උසස් තාක්ෂණ ආයතන 18 ක් සඳහා යටිතල පහසුකම්, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අංශය මඟින් සපයනු ලබයි.

පුවත් සහ සිදුවීම්