විනිවිදභාවයෙන් යුත් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් අනුගමනය කරමින්, නිසි කලට වේලාවට, අමාත්‍යාංශයට අවශ්‍ය කරන භාණ්ඩ හා සේවාවන් ලබාදීම ප්‍රසම්පාදන අංශයේ ප්‍රධාන භූමිකාව‍ වේ.

පුවත් සහ සිදුවීම්