තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අංශය විසින් වෙබ් අඩවි, අභ්‍යන්තර ජාලය ( LAN ), කාර්යසාධන අධීක්ෂණ පද්ධතිය, දත්ත ගබඩාව, සහ පරිගණක දෘඪාංග සහ මෘදුකාංග කළමනාකරණය ඇතුළුව තොරතුරු හා සන්නිවේදනය කළමනාකරණය කිරීමට සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන ප්‍රසම්පාදනය සඳහා වගකිව යුතු වන අතර ප්‍රතිසංවිධානය අරමුණු කරගත් විවිධ තොරතුරු හා සන්නිවේදන ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය සඳහා ද සම්බන්ධ වනු ලැබේ.

පුවත් සහ සිදුවීම්