අමාත්‍යාංශය සඳහා වාර්ෂික ක්‍රියාත්මක සැලසුම සහ දිගුකාලීන උපායමාර්ගික සැලසුම ආදිය සකස් කිරීම සඳහා ප්‍රධාන වගකීම දරනු ලබන්නේ සැලසුම්කරණ අංශය විසිනි. සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම, අධීක්ෂණය හා ප්‍රාග්ධන වියදම් ගැටලුව විමර්ශනය කිරීම සහ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලියට සහාය වීම සඳහා ද එය වගකිව යුතු වේ.

පුවත් සහ සිදුවීම්