රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන අංශය

 

පිළිගත් උපාධි ප්‍රදානෝත්සව ආයතන සහ උපාධි වැඩ සටහන්

(විශ්ව විද්‍යාල පනතේ 25 ඒ වගන්තිය යටතේ අංක 16, 1978)

 No  Name of the Institute Degree 

Date of   Accreditation 

  Gazette   Notification 
 1  Institute of Surveying and Mapping  1.Bachelor of Science (Surveying Science) 24.07.1990    E S T
  2    Sri Lanka Institute of Information   Technology (Guarantee) Limited.  (SLIIT)                         

 1.Bachelor of Science in Information Technology     (General)


 Bachelor of Science in Information Technology    (Special)

13.10.2000    E S T
 2.Postgraduate Diploma in Information   Technology 30.03.2004  
 3.Master of Science in Information Technology  
 4.Postgraduate Diploma in Information System  
 5.Master of Science in Information Systems  
 6.Postgraduate Diploma in Information   Management  
 7.Master of Science in Information Management  
 8.Bachelor of Business Administration (Special)   (Honours)  23.06.2011  
 9.Bachelor of Science of Engineering in   Electrical  and Electronic Engineering  04.07.2012  
 10.Bachelor of Science of Engineering in   Mechanical Engineering  04.07.2012  
 11.Bachelor of Science of Engineering in Civil   Engineering  04.07.2012  
 12.Bachelor of Science of Engineering in   Materials Engineering  04.07.2012  
 13. Master of Philosophy in Information   Technology  25.02.2016       E S T
 14. Master of Philosophy in Software Engineering  
 15. Master of Philosophy in Computer Networks  
 16. Master of Philosophy in Cyber Security  
 17. Master of Philosophy in Civil Engineering  
 18. Master of Philosophy in Electrical and   Electronics Engineering  
 19. Master of Philosophy in Mechanical   Engineering  
 20 . Master of Philosophy in Materials   Engineering  
 21. Doctor of Philosophy in Information   Technology  
 22. Doctor of Philosophy in Software Engineering  
 23. Doctor of Philosophy in Computer Network  
 24. Doctor of Philosophy in Cyber Security  
 25. Doctor of Philosophy in Civil Engineering  
 26. Doctor of Philosophy in Electrical and   Electronics Engineering  
 27. Doctor of Philosophy in Mechanical   Engineering  
 28. Doctor of Philosophy in Materials Engineering  
 29.Master of Business Administration 24.01.2018   S  T
30.Bachelor of Education Honours in Physical Sciences  
 31.Bachelor of Education Honours in Biological   Sciences 19.04.2018   E  S  T
 32.Bachelor of Education Honours in English  
 33.Bachelor of Science Honours in Biotechnology   23.04.2019        E  S  T
 3   Sri Lanka Institute of Development   Administration   1.Postgraduate Diploma in Public management   and Financial Management  24.03.2003    E S T
 2.Master of Public Management  
4  National Institute of Social Development   1.Bachelor of Social Works        01.06.2005   E S T
 2.Master of Social Works  07.07.2008   E S T
5  Aquinas College of Higher Studies   1.Bachelor of Arts 06.10.2005  

E S T


E S T

 2.Bachelor of Arts  in Religious studies  
 3.Bachelor of Information Technology  
 4.Bachelor of Science  in Psychology and   Counseling  
 5.Bachelor of Science Honors in Agro Industry   Management 07.02.2017  
 6.Bachelor of Education Honours in English 26.03.2019   E S T
 6  South Asian Institute of Technology and   Medicine Ltd.  (SAITM)  1.Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery   (MBBS)  30.08.2011  

E S T 


E T

 2.Bachelor of Science in Engineering in   Mechatronics Engineering  07.05.2015  

E S T


E S T

 3.Bachelor of Science in Engineering in Civil   Engineering   
 4.Bachelor of Science Honours in Bio Systems  28.11.2017   E  T
7  National School of Business Management   Limited (NSBM)                  1.Bachelor of Science in Business Management   (Human Resource Management) (Special 05.03.2013   E S T
 2.Bachelor of Science in Business Management   (Logistics Management) (Special)  
 3.Bachelor of Science in Business Management   (Industrial Management) (Special  
 4.Bachelor of Science in Business Management   (Project Management) (Special)  
 5.Bachelor of Science in Management   Information Systems (Special)  
 6.Postgraduate Diploma in Business   Management  
 7.Postgraduate Diploma in Human Resource   Management  
 8.Postgraduate Diploma in Industrial   Management  
 9.Postgraduate Diploma in Project Management  
 10.Postgraduate Diploma in Computer Networks  
 11.Postgraduate Diploma in Software   Engineering  
 12. Bachelor of Arts in Business Communication 19.01.2016   E S T
 13.Bachelor of Science in Multimedia  
 14.Master of Business Administration 14.07.2016   E S T 
 15.Master of Business Studies  
 16.Bachelor of Science Honours in Software   Engineering  
 17.Bachelor of Management Honours in   Accounting and Finance  
 18.Bachelor of Science Engineering Honours in Computer System Engineering 11.01.2018   E S T
 19.Bachelor of Interior Design 19.04.2018   E S T
 20.Bachelor of Science Honours in Computer   Science  
 21.Bachelor of Science Honours in Computer   Networks  
 22.Bachelor of Management Honours in   International Business    02.05.2019         E S T
23.Bachelor of Science Engineering Honours in Electrical and Electronic Engineering     30.12.2019         E S T
24.Bachelor of Science Engineering Honours in Mechatronic Engineering      30.12.2019         E S T
25.Bachelor of Business Management in Tourism Hospitality and Events      27.02.2020         E S T
 8  Colombo International Nautical and   Engineering College (private) Limited   (CINEC)     1.Bachelor of Science (Hons) Maritime Science 

09.07.2013

  E S T
 2.Bachelor of Science (Hons) Marine Engineering  
 3.Bachelor of Science (Hons) Logistics &   Transportations  
 4.Bachelor of Arts in English  09.08.2016     E S T
 5.Bachelor of Management Honours in Retail   Marketing and Branding 28.11.2017    E S  T
 6.Bachelor of Management Honours in Supply   Chain Management  
 7.Bachelor of Management Honours in Tourism   and Hospitality Management   10.01.2018        E  S  T
 8.Bachelor of Education Honours in English  
 9.Bachelor of Education Honours in Physical   Sciences  
 10.Bachelor of Science Honours in Engineeringin   Mechanical Engineering 19.04.2018   E  S  T
 11.Bachelor of Science Honours in Engineering   in  Automotive Engineering  
 12.Bachelor of Science Honours in Engineering   in  Electronics and Telecommunication   Engineering  
 13.Bachelor of Science Honours in Engineering in   Civil Engineering  
 14.Bachelor of Education Honours in Biological   Sciences  
 15.Bachelor of Education Honours in Information   Technology  
 16.Bachelor of Science Honours in Industrial   Pharmaceutical Science   02.05.2019      S T
 17. Bachelor of Science Honours in  Cosmetics   Sciences  
 18.Bachelor of Science Honours in  Biomedical   Sciences  
 19.Bachelor of Management Honours in Business   Administration  
 20.Bachelor of Management Honours in Human   Resource Management  
 21.Bachelor of Management Honours in Industrial   Management  
 22.Bachelor of Arts Honours in English  
 23.Bachelor of Science Honours in Software   Engineering  06.01.2020          E S T
 24.Bachelor of Science Honours in Business and   Industrial Mathematics  
 25.Bachelor of Business Management Honours in   Banking and Finance  
9  Sri Lanka International Buddhist   Academy      1.Bachelor of Arts in Buddhist Leadership (BAL)   Special 22.02.2013    E S T
 2.Bachelor of Arts 06.01.2016   E S T
 3.Bachelor of Arts (Special) in Pali  
 4.Bachelor of Science in Information Technology  
 5.Bachelor of Technology in Information Technology   and Communication 09.08.2016   E S T 
10  The Institute of Chartered Accountants of   Sri Lanka   1.Bachelor of Science in Applied Accounting   (General) 12.03.2013   E S T
 2.Bachelor of Science in Applied Accounting   (Special  
11  SANASA Campus Ltd    1.Bachelor of Science (Special) Banking &   Finance 21.01.2014    E S T  
 2.Bachelor of Science (Special) Insurance & Risk   Management  
 3.Bachelor of Science (Special) Regional Science   and Planning  
 12  Horizon College of Businee & Technology   (pvt) Ltd.        1.Bachelor of Science in Business Management   (Human Resource Management)  26.11.2014   E S T
 2.Bachelor of Management Honours in Marketing  07.12.2015   E S T
 3.Master of Business Administration  

 4.Bachelor of Education Honours


14.07.2016


27.02.2020 

 

E S T


E S  T 


 5.Bachelor of Science in Information Technology


 Bachelor of Science Honours in Information   Technology

 
 6.Postgraduate Diploma in Food safety and   Animal and plant hygiene

20.01.2017

 

E S T


 

 7.Bachelor of Information Technology Honours in   Networking and Mobile computing   20.01.2017         EST
 8.Bachelor of Education Honours in Physical   Sciences  11.01.2018 
 

E ST 9. Bachelor of Education Honours in Biological   Sciences  
10. Bachelor of Education Honours in English   
 13   KAATSU - Highly Advanced Medical   Technology Training Centre (pvt) Ltd.        1. Bachelor of Science Honours Medical Science   in KAATSU 07.01.2015   E S T
 2. Bachelor of Science Honours in Medical Science   in  Acupuncture  
 3. Bachelor of Science Honours in Nursing  
 4.Bachelor of Science Honours in Biomedical Science 08.04.2016   E S 
 5.Bachelor of Science Honours in Psychology  
 6.Bachelor of Management Honours in Human   Resource  
 7.Bachelor of Management Honours in Marketing  
 8.Bachelor of Management Honours in Accounting  
 9.Bachelor of Education Honours in Physical   Sciences 01.10.2018   E S T
 10.Master of Nursing Education  09.01.2019      E  S T
 11.Master of Nursing Management  
 12.Master of Science In Nursing  
 13.Master of Business Administration in Management Strategy    27.02.2020         E  S T
 14  Nagananda International Institute for   Buddhist Studies  1.Bachelor of Arts in Buddhist Studies 07.12.2015   E S T
 2.Bachelor of Arts (Special) in Buddhist Studies  
 3.Post Graduate Diploma in Buddhist Studies  
 4.Mater of Arts in Buddhist Studie  
 5.Master of Philosophy in Buddhist Studies  
 6.Doctor of Philosophy in Buddhist Studies   06.01.2020         E S T
15  S L T Campus (pvt) Ltd.  1.Bachelor of Science Honours in Engineering in   Electronics and Power Systems 02.12.2016    E S T  
 2.Bachelor of Science Honours in Engineering in   Electronics and Telecommunication  
 3. Bachelor of Science Honours in Engineering in   Electronics and Engineering Management  
 4.Bachelor of Technology Honours in Electronics    10.08.2018         E S T
 5.Bachelor of Science Honours in Engineering in   Information and Communication Engineering    09.01.2019         E S T
 6.Bachelor of Business Management Honours in   Marketing Management

 


 


02.05.2019
          


 


E  S  T

 7.Bachelor of Business Management Honours in   Supply Chain Management
 8.Bachelor of Business Management Honours in   Operations Management
 9.Bachelor of Business Management Honours in   Accounting and Finance
 10.Bachelor of Business Management Honours in   Human Resource Management
11.Bachelor of Science in Travel and Tourism   Management      06.01.2020        E S T
12.Bachelor of Science Honours in Travel and Tourism   Management  
13.Bachelor of Science Honours in E-Tourism and   Digital Marketing  
14.Bachelor of Science Honours in Engineering in   Mechatronics Engineering  
15.Bachelor of Technology Honours in Agricultural   Technology  
16.Bachelor of Technology Honours in Environmental Technology     27.02.2020         E S T
17.Bachelor of Science Honours in Bio Systems Engineering  
 16  Sri Lanka Institute of Nanotechnology   (Private) Limited  1.Master of Philosophy in Nano and Advanced   Technology 16.08.2017    E S T
 2.Doctor of Philosophy in Nanoscience and   Nanotechnology 10.05.2019     E S
 17  Saegis Campus (Private) Limited  1. Bachelor of Information Technology 11.07.2018    E S T
 2. Bachelor of Business Administration 20.09.2019    E S T
 18  Esoft Metro Campus (Private) Limited  1.Bachelor of Information Technology Honours 03.09.2019    E S T
19  Institute of Chemistry Ceylon  1.Bachelor of Science Honours in Chemical Science 11.03.2020     E S T 
 20  International College of Business Technology Limited 1.Bachelor of Business Management Honours 25.09.2020    E S T

 

 

පුවත් සහ සිදුවීම්