අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ උසස් අධ්‍යාපන අංශය විසින්, අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා විදේශයන්හි පදිංචිව සිටින හෝ විදේශගතව සිටින සියලුම ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් “ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා සම්බන්ධ වන්න” යන ස්වේච්ඡාවෙන් ලියාපදිංචි වීම සඳහා වූ ක්‍රමවේදය සඳහා සඳහා සාදරයෙන් පිළිගනු ලබයි වෙබ් ද්වාරයෙහි මාර්ගගතව ලියාපදිංචි වීම මඟින් COVID19 වැනි හදිසි ආපදා අවස්ථාවන්හි දී අමාත්‍යාංශයට ඔවුන් හා සම්බන්ධ වී සහාය ලබා දීමට ඉඩ ප්‍රස්තා සලසනු ලබයි. මෙම ද්වාරය මගින් විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා විදේශයන්හි ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩල ජාලය සමඟ සම්බන්ධ කෙරෙනු ඇත. දීර්ඝ කාලීනව, ද්වාරය නිල තොරතුරු

විදේශගත ශ්‍රි ලාංකීක සිසුන් සඳහා මාර්ගගත ද්වාරය

පුවත් සහ සිදුවීම්