“இலங்கை உயர் கல்வியைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்” என்பதில் சுயமாக முன்வந்து தங்களை பதிவு செய்து கொள்ளும், படிப்புகளுக்காக வசிக்கச்சென்ற அல்லது வெளிநாடுகளுக்குச் செல்கின்ற அனைத்து வெளிநாட்டு இலங்கை மாணவர்களையும் கல்வி அமைச்சு வரவேற்கிறது. இணையதளத்தில் நிகழ் நிலையில் பதிவு செய்வதானது, COVID19 தீவிர நோய் பரவல் போன்ற அவசர காலங்களில் அமைச்சகத்தை அணுகவும், உதவிகளை வழங்கவும் அனுமதிக்கும். இந்த இணைய முகப்பு வெளிநாட்டு இலங்கை மாணவர்களை இலங்கையில் உள்ள கல்வி அமைச்சகத்துடனும், வெளிநாடுகளில் உள்ள இலங்கை தூதரகங்களின் வலைப்பின்னலுடனும் இணைக்கும். நீண்ட காலத்திற்கு, இந்த இணைய முகப்பு அதிகாரப்பூர்வ தகவல் ஆதாரமாக செயல்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, மேலும் வெளிநாட்டு இலங்கை மாணவர்களுக்கு அரசு வழங்கும் சேவைகளைப் பெற இது உதவும்.

வெளிநாட்டு இலங்கை மாணவர்களுக்கான நிகழ் நிலை இணைய முகப்பு

செய்தி நிகழ்வுகள்