8உயர்கல்வி , தொழில்நுட்பம் மற்றும் & புத்தாக்க அமைச்சின் பெயர் ஆகஸ்ட் 2020 முதல் கல்வி அமைச்சாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

 

செய்தி நிகழ்வுகள்